THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU (Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 393/UBCK-GCN do chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 29/04/2009)