THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày cập nhật : 18/04/2018 2:18:19

 Kính gửi: Quý cổ đông
- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 25
 
- Mã cổ phiếu: SDJ
 
- Địa chỉ: 100 - Trường Thi - TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
 
- Điện thoại: 02373.852248; Fax: 02373754720
 
- Website: www.songda25.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800221072 do Sở kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá cấp lần đầu vào ngày 09 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014.
   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 trân trọng kính mời quý cổ đông của Công ty về dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:
1. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 7h30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2018
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường Thi TP Thanh Hoá.
3. Nội dung chính của Đại Hội
 
 
 
 
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
 
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017;
 
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 
- Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHĐCĐ
(Quý cổ đông xem chương trình Đại hội và tài liệu phục vụ đại hội chi tiết được Công ty đăng tải trên Website: www.songda25.com.vn)
 
 4. Đăng ký tham dự Đại Hội
* Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau:
 
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
 
- Giấy uỷ quyền (Theo mẫu của Công ty, trường hợp được uỷ quyền);
- Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (theo mẫu của Công ty).
   Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản (theo mẫu của Công ty), người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
   Để công tác đại hội đạt được kết quả, kính đề nghị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 gửi đăng ký tham dự hoặc giấy uỷ quyền trước 16h ngày 27 tháng 04 năm 2018 theo địa chỉ sau:
- Phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: 100 - Trường Thi - TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
- Điện thoại: 02373.852248; Fax: 02373754720
- Hoặc SĐT: 0912.376.517 (Lê Hữu Thanh - Phòng Tổ chức hành chính)
 
 
Trân Trọng cám ơn.
 
Tài liệu phục vụ Đại hội được gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản)
 
 
 
Tin liên quan