THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày cập nhật : 03/04/2017 11:02:51

 Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Sông Đà 25.
- Mã cổ phiếu: SDJ
- Địa chỉ: 100 - Trường Thi – TP. Thanh Hóa,
- Điện thoại: 0373.852248 Fax: 0373.754720
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800221072 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá cấp lần đầu vào ngày 09 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014.
- Website: www.songda25.com.vn
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sông Đà 25 trân trọng kính mời quý cổ đông của Công ty về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
1. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2016
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường Thi – TP Thanh Hoá.
3. Nội dung chính của Đại hội:
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT; Ban kiểm soát, năm 2015;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.
- Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
(Quý cổ đông xem chương trình Đại hội và tài liệu phục vụ Đại hội chi tiết được Công ty đăng tải trên website: www.songda25.com.vn)
4. Đăng ký tham dự Đại hội:
* Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền (theo mẫu của công ty, trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội)
- Giấy xác nhận Tham dự hoặc uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (theo mẫu của Công ty).
Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản (theo mẫu của Công ty), người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
Để công tác Đại hội đạt được kết quả, kính đề nghị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 gửi đăng ký tham dự, hoặc giấy uỷ quyền trước 16 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2016 theo địa chỉ sau:
- Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 25, 100 Đường Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại: 0373.852.248 Fax: 0373 754720
- Hoặc SĐT 0912376517(Lê Hữu Thanh – P. phòng TCHC Công ty).
5. Thông báo về việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020:
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sẽ tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020. (Tiêu chuẩn tham gia thành viên HĐQT, BKS theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020).
Hồ sơ đăng ký đề cử ứng cử vào HĐQT, BKS công ty bao gồm:
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu Công ty); hoặc biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu Công ty);
- Bản sao hộ khẩu thường trú (Hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc đề cử sở hữu cổ phần SDJ trong vòng 6 tháng liên tục.
Yêu cầu hồ sơ đăng ký đề cử, ứng cử gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước 11 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2016 theo địa chỉ sau:
- Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 25, 100 Đường Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại: 0373.852.248 Fax: 0373 754720
Các tài liệu khác theo nội dung của Đại hội đề nghị các Quý cổ đông xem Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang website: www.songda25.com.vn
Trân trọng thông báo
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Phạm Văn Chung

Tài liệu phục vụ Đại hội được gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

 
 
 
Tin liên quan