THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

Ngày cập nhật : 16/07/2013 9:13:26

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25
Địa chỉ: 100 Trường Thi - TP Thanh Hóa
Tel: 0373.852.248          Fax:: 0373.754.720
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 THÔNG BÁO
(V/v: Đại hội cổ đông năm 2013)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25
Căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông năm2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 chốt ngày 03/5/2013 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và cung cấp.
 HĐQT Công ty cp Sông Đà 25 thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm  2013 của công ty như sau:

1. Thời gian thực hiện Bắt đầu từ 7h ngày 24 tháng 5 năm 2013

2.Địa điểm:  Hội trường tầng 4 trụ sở chính Số 100 Trường Thi – Thành phố Thanh Hóa

3.Tỷ lệ phân bổ quyền 1 quyền/ 1 cổ phiếu biểu quyết

4. Đối ngjt ham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 03 tháng 5 năm 2013 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

5. Nội dung chính đại hội : Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2013.

6.Đăng ký tham dự đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội mang theo giấy tờ sau:
   1. Giấy CMND hoặc hộ chiếu
   2. Giấy ủy quyền (Trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội)
Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
Để công tác Đại hội được chu đáo, kính đề nghị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 đăng ký tham dự trước 17h ngày 23/5/2013 trực tiếp hoặc qua số điện thoại: 0373.852248
   Tài liệu phục vụ Đại hội Download tại đây.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch               
 (Đã ký)                 
Phạm Văn Chung
Tin liên quan